header
Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

Regulamin kursów realizowanych metodą e-learningu przez platformę Centrum Dobrego Wychowania

 

1. Organizator kursów

– Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie Wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

– Siedziba organizatora znajduje się pod adresem Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz

– Jesteśmy organizacją non-profit, która cały swój dochód przeznacza na realizację celów statutowych związanych z dobrym wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

2. Organizacja kursów

– Kursy prowadzony są z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość tzw. kursów e-learningych.

– Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

– Kursy są podzielone na części.

– Uczestnik kursu samodzielnie zapoznaje się z materiałami kursowymi materiały i po każdej części udziela odpowiedzi na pytania sprawdzające zamieszczone na platformie.

– Po zapoznaniu się z materiałem kursowym uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego wiedzę.

– Pozytywne zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

– Za pozytywnie zaliczony egzamin uznaje się egzamin, w którym udzielono minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

– W przypadku nie zaliczenia egzaminu uczestnik kursu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

3. Warunki uczestnictwa w kursach

Dostęp do platformy udzielany jest osobom, które spełniły następujące warunki:

– wypełniły formularz rejestracyjny na platformie internetowej

– wniosły opłatę za kurs (po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik dostaje dostęp do platformy e-learningowej)

– użytkownik deklarując chęć uczestnictwa w kursie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

4. Szkolenia online

– Organizator organziuje również szkolenia online. Są one prowadzone w formie spotkania online z trenerem na żywo w czasie rzeczywistym w ustalonej konkretnej dacie i godzinie.

– W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia online w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia i poinformowania o tym uczestników, którzy wykupili do niego dostęp.

 

5. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w razie rezygnacji lub nieprzestąpienia do egzaminu.

 

6. Obowiązki uczestnika kursu

Obowiązkiem użytkownika kursu jest:

– zapoznanie się z regulaminem kursu i przestrzeganie jego zasad

– dostosowanie się do warunków korzystania z platformy

 

7. Prawa uczestnika kursu

Uczestnik kursu ma prawo do:

– przejścia szkolenia dotyczącego korzystania z platformy e-learnigowej

– zdobywania wiedzy w procesie kształcenia

– konsultacji z prowadzącym kurs za pomocą platformy e-learningowej

 

8. Ochrona danych osobowych

– Administratorem danych osobowych jest Organizator.

– Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w kursach.

– Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

– Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich zmiany lub usunięcia.

 

8. Postanowienia końcowe

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.